สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 19:58 น.

Views

ที่สำนักงานชลประทานที่ 16 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ไปประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปปรับใช้ โดยจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 16 อำเภอ 125 ตำบล 896 หมู่บ้าน 104 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 200,000 คน 75,144 ครัวเรือน และได้อพยพ 102 ครัวเรือน 570 คน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือแล้ว

จากนั้น องคมนตรีและคณะได้เชิญสิ่งของพระราชทาน 1,000 ชุด และหญ้าอาหารสัตว์ 200 ก้อน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ และที่ว่าการอำเภอสิงหนคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเพื่อเป็นอาหารแก่สัตว์ที่ประสบอุทกภัย พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสห่วงใยราษฎรและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้ได้รับทราบถึงพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎร

สำหรับอำเภอสทิงพระมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน 3,694 ครัวเรือน 12,707 คน ระดับน้ำท่วมสูง 1-3 เมตร ปัจจุบันฝนได้หยุดตกแล้ว แต่น้ำทะเลยังหนุนสูง คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์ สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดอาจต้องใช้เวลาถึง 1 เดือน

ส่วนอำเภอสิงหนคร มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 11 ตำบล 77 หมู่บ้าน 6,275 ครัวเรือน 13,743 คน น้ำสูง 80-120 เซนติเมตร โดยแบ่งพื้นที่ประสบความเดือดร้อนเป็น 3 ประเภท คือ พื้นที่ติดริมคลองสทิงหม้อ ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลง พื้นที่ติดริมทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำยังทรงตัว และพื้นที่เขตชุมชน ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำลดลงหลายหมู่บ้านเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติ

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องคมนตรี อุทกภัย สิ่งของพระราชทาน ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสงขลา