ปภ.ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 9 จังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 08:45 น.

Views

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร รวม 92 อำเภอ 604 ตำบล 4,531 หมู่บ้าน 408,368 ครัวเรือน 1,328,292 คน อพยพ 887 ครัวเรือน 2,307 คน ทั้งนี้ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้ว 9 จังหวัด

ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ สนามบินนครศรีธรรมราช แจ้งปิดท่าอากาศยานในวันที่ 7 – 8 ธ.ค. 60

Tag : ปภ. อุทกภัย ภาคใต้