ชี้ประชุมลับ เลือก กกต. ส่อขัดกฎหมาย

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 15:08 น.

Views

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณีการลงมติเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต. ของที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกา ว่า ผู้สมัคร กกต. ที่ได้รับเลือกจากสายศาลอาจจะงานเข้า เพราะมาตรา 12 วรรคสาม ของ พรป.กกต. กำหนดให้ในการสรรหาหรือคัดเลือก ให้ใช้วิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผย แถมยังให้ กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย

ตีความตามมาตรานี้ "สรรหา" หมายถึง การสรรหาโดยกรรมการสรรหาซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงสองในสาม. ส่วน "คัดเลือก" หมายถึง การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ของที่ประชุม ซึ่งในทั้งสองกรณี กำหนดให้ใช้วิธีการลงคะแนนโดย"เปิดเผย"

การเลือก ตัวแทนจากศาล ในครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็นการลงคะแนนลับ โดยเป็นผลการปรึกษาหารือของรองประธานศาลฎีกา 6 ท่าน ว่าขอให้มีการลงคะแนนโดยลับ

การเลือก ตัวแทนจากศาล ในครั้งที่สอง เมื่อ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ก็เป็นการลงคะแนนโดยลับอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าจะมีการทักท้วงแล้วว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย. ทำให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ต้องมีการลงมติกันก่อนว่าจะลงคะแนนโดยลับหรือเปิดเผย ซึ่งผลการลงมติ ฝ่ายต้องการให้ลงคะแนนลับชนะไป 86 : 77 จึงทำให้การลงคะแนนในวันนั้น เป็นการลงคะแนนลับอีกเช่นกัน

คำถามคือ ที่ประชุม รองประธานศาลฎีกา และ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา สามารถมีมติให้การคัดเลือกเป็นการคัดที่ขัดกับวิธีที่กำหนดในกฎหมายได้หรือไม่ ซึ่งคำตอบของผู้ที่ไม่ต้องมีความรู้ทางกฎหมายมากนักก็ตอบได้ว่า "ไม่ได้" เพราะ องค์กรต่างๆต้องทำตาม กม. จะไปใช้มติเหนือกฎหมาย (over rule) ไม่ได้. ยกตัวอย่าง เช่น. หาก กฎหมายบอกว่า การประชุมของ กกต.ต้องครบ 7 คน ในกรณีลงมติสำคัญ. และ ทุกครั้งการลงมติต้องลงมติเปิดเผย. อยู่ดีๆ กกต.จะไปลงมติเองว่า ไม่ต้องครบ 7 คน ไม่ต้องเปิดเผย คงลงมติเช่นนั้นไม่ได้

ผมคาดว่า ประเด็นนี้ คงมีการหยิบยกกันขึ้นมาร้องเรียนกันในเร็วๆนี้ สำหรับผมเองไม่ได้รู้จักใดๆกับผู้สมัครทั้งที่ได้และไม่ได้. แต่เห็นว่า หากจะดำเนินการเรื่องใดๆ ก็ควรดำเนินการให้ถูกกฎหมาย เกิดความสง่างาม. โดยเฉพาะในฟากฝั่งของศาลซึ่งผู้รักษากฎหมาย ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องของการรักษากฎหมายโดยเคร่งครัด

Tag : สมชัย กกต. ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าที่ กกต.