สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง พร้อมเข็มพระปกเกล้า แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 20:21 น.

Views

เวลา 17.30 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำนายสรศักดิ์ เพียรเวช กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า คณาจารย์ และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า กับนำผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558-2559 รวม 5 หลักสูตร จำนวน 575 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง พร้อมเข็มพระปกเกล้า

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทอย่างสำคัญในการปฏิบัติบริหารงานของชาติ ทั้งได้ผ่านการศึกษาอบรมในเรื่องการเมืองการปกครองมาเป็นอย่างดีแล้ว จึงเป็นที่คาดหวังของประชาชน ว่าจะเป็นผู้นำในการสร้งสรรค์จรรโลงการเมืองการปกครองของเรา ให้พัฒนาก้าวหน้า และบังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้เต็มที่ ทุกคนควรทราบตระหนักในข้อนี้ให้มาก และถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกันโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี และด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ในอันที่จะปฏิบัติสร้างเสริมการเมืองการปกครองของเราให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และสามารถอำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญและความผาสุกร่มเย็นให้เกิดแก่ประเทศชาติ และประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป"

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง เข็มพระปกเกล้า ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา