สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 20:21 น.

Views

เวลา 13.46 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิม ซึ่งเสียหายจากน้ำท่วม และมีอายุการใช้งานกว่า 40 ปี โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2559

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงอังกะลุงประกอบการรำ เพลงลาวสมเด็จ แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนรู้บูรณาการกับ 8 เป้าหมายหลักของกิจกรรมตามพระราชดำริ ของโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์ เช่น การดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรม Learning By Doing นำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยุวเกษตร เช่น พืชผัก ไก่ไข่ ปลาเค็ม ปลาส้ม น้ำพริกเห็ด และเห็ดสวรรค์ สาธิตการทำไอศกรีมมะดัน ผลิตภัณฑ์ขนมอบ, กิจกรรมสุขภาพดี วิถีไทย เช่น การทำลูกประคบ การบูร มะกรูดใบเตย และสมุดรีไซเคิล รวมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ และการแสดงผลงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 20 โรงเรียน อาทิ กิจกรรมความรู้สู่งานสร้างอาชีพ กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ กิจกรรมสร้างรากฐากเสริมปัญญาวิชาการ กิจกรรมเร่งคิดค้นพัฒนาธรรมชาติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ทุกแห่งได้ดำเนินงานสนองวัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริได้อย่างครบถ้วน มีความก้าวหน้าขึ้นในระดับที่น่าพอใจ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย มีการจัดระบบดูแล และช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์