พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2560

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 20:39 น.

Views

เวลา 08.25 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ หน้าพระตำหนักพัชราภิรมย์ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ในการนี้ ทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน และทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ 10 รูป

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา โดยได้ทรงนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรโดยเฉพาะผู้ต้องขัง จนทรงได้รับการยกย่องและถวายรางวัลระดับนานาชาติ ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัด คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการกำลังใจ ในพระดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถาน และผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรม และรณรงค์ให้สังคมพร้อมให้โอกาสเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และยังทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ได้กราบทูลเชิญให้ทรงรับตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากทรงบำเพ็ญพระกุศลแล้ว คุณพลอยไพลินเจนเซ่น ได้ถวายแจกันดอกไม้และถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วย

เวลา 08.54 น. เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมีย 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ถวาย เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยประทานโคที่ทรงปล่อยให้แก่นายเดชเจริญ จันทรโท เกษตรกรอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปดูและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ แล้วทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน 40 ตัว ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 พร้อมกับทรงปล่อยปลาและเต่าส่วนพระองค์ อย่างละ 40 ตัว โดยเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไป และทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ซึ่งกรมประมงถวาย 3 แสน 9 หมื่นตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลายี่สกไทย ปลากราย ปลาโพง และปลาบึก

ต่อจากนั้น เสด็จกลับไปยังวังศุโขทัย ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

ในการนี้ ประทานพระวโรกาสให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ฯ เฝ้า ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระตำหนักพัชราภิรมย์ 

จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฝ้าถวายแจกันดอกไม้พระราชทาน ณ พระตำหนักพัชราภิรมย์

เวลา 09.40 น. เสด็จไปยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ อาทิ คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, คณะสำนักงานอัยการสูงสุด, โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์, โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย, โรงเรียนราชวินิต, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา, โรงเรียนมัธยมสิริวัณณวรี, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

และที่อาคารกองงานส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระบรมวงศานุวงศ์โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปพระราชทานและถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ถวายงานในโครงการพระดำริ ตลอดจนคณะสื่อมวลชนข่าวในพระราชสำนัก ในนามสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวาย และร่วมลงนามถวายพระพรแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2560

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันคล้ายวันประสูติ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา