สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้านจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 20:39 น.

Views

ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 320 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมติดตามการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรอย่างยั่งยืน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ให้คนอาศัยอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย ตัดไม้ และปลูกฝิ่น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำสำคัญของลุ่มน้ำแม่งัด โดยมีการเข้าไปส่งเสริมความรู้ด้านการทำเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และมีรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพ การรับจ้างส่วนราชการ จึงมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 5,000 บาท เป็น 70,000 บาทต่อปี และมีการส่งเสริมการทำนาขั้นบันได ที่ให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 40 ถัง ทำให้มีข้าวบริโภคตลอดทั้งปี ปัจจุบันได้พื้นที่ป่าต้นน้ำกลับคืนฟื้นสภาพ 3,950 ไร่ ทำให้สภาพป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร 692 ตัว เพื่อช่วยชะลอการไหลของน้ำ ลดตะกอนแขวนลอยในแหล่งน้ำ ทำให้มีปริมาณน้ำท่าไหลอย่างสม่ำเสมอตลอดปี

Tag : องคมนตรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน