สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

เวลา 15.16 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดดังกล่าว

นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Mrs.Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท เฝ้าทูลละอองพระบาท