สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 20:05 น.

Views

เวลา 08.59 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน แล้วพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมุ่งพัฒนาประโยชน์ส่วนรวม 2 รางวัล, รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 1 รางวัล, รางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรตำแหน่งวิชาการ และบุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 2 รางวัล รวมถึงรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 แก่นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาคน เป็นแบบอย่างที่ดี 1 รางวัล จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และอนุปริญญา รวม 7,606 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "ปัจจุบัน มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งว่า บัณฑิตบางคนไม่ใคร่จะมีความอดทนอดกลั้น และความเพียรพยายามในการทำงาน เห็นได้จากเมื่อเวลาประสบปัญหาต่าง ๆ มักจะท้อถอยถอดใจยอมแพ้ ไม่พยายามแก้ไขหรือเผชิญปัญหา จึงไม่อาจประสบความสำเร็จที่ดีในอาชีพการงานได้ ข้อนี้นับว่าน่าเสียดายอย่างมาก เพราะในการทำงานนั้นเป็นธรรมดาอยู่เอง ที่จะต้องมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้น ทั้งจากงานและจากผู้ที่ทำงานร่วมกัน บางปัญหาอาจใช้สติปัญญาความรู้เป็นเครื่องปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว แต่บางปัญหาก็อาจซับซ้อน จนไม่สามารถแก้ไขได้ทันที จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลา โอกาสที่เหมาะสม และความร่วมมือจากผู้อื่น ฝ่ายอื่นอีกเป็นอันมาก บัณฑิตทั้งหลายจึงควรทำความเข้าใจความจริงข้อนี้ แล้วตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความอดทน อดกลั้น และความเพียรพยายาม ไม่ยอมพ่ายแพ้แก่อุปสรรคปัญหา จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานได้แท้จริง"

เวลา 15.25 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดจันทรประสิทธิ์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในการพระราชทานเพลิงศพ นางหนูเกตุ โพธิ์ศรี ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 สิริอายุ 98 ปี

นางหนูเกตุ โพธิ์ศรี เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2463 ที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นธิดาของนายหล้า กับนางเต็ม ชำนาญไพร นางหนูเกตุเป็นผู้มีความรักในแผ่นดินเกิด อีกทั้งมีบรรพบุรุษเป็นข้าราชการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมาเป็นเวลานาน จึงสนับสนุนบุตรหลานให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระมหากษัตริย์และชาติบ้านเมือง นางหนูเกตุเป็นที่รักใคร่ของคนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นคนจิตใจดี ชอบทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และบริจาคทรัพย์เพื่อทำนุบำรุงศาสนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับหน้าที่มารดานั้น นางหนูเกตุเป็นผู้ที่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ และเลี้ยงดูบุตรด้วยความเสียสละอย่างสูง อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ความมานะอดทน ทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพสุจริต มีความประพฤติที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม กระทั่งได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นในปี 2546

ด้านครอบครัว สมรสกับ นายพจน์ โพธิ์ศรี มีบุตร-ธิดารวม 6 คน ในจำนวนนี้คือ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พระราชทานเพลิงศพ