พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 20:07 น.

Views

เวลา 15.40 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงส์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสำนึกในพระกรุณาของอดีตประธานมูลนิธิฯ ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ได้ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ สืบต่อจากหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตั้งแต่ปี 2527 รวมระยะเวลาที่ทรงงานในมูลนิธิฯ เป็นเวลา 14 ปี และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงเป็นประธานต่อจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา เมื่อปี 2541 รวมระยะเวลาทรงงาน 11 ปี
              
ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ ปีนี้ได้มอบทุนการศึกษากว่า 2,000 คน และจนถึงปัจจุบัน ได้มอบทุนการศึกษาและอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนไปแล้วกว่า 29,000 คน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่นไม่อ้างว้างท้อแท้ หรือสิ้นหวัง โดยมีภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิฯ ไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนผู้รับทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดี และด้อยโอกาสให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บำเพ็ญพระกุศล มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เยาวชนผู้ด้อยโอกาส