สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เร่งพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทยเทียบเท่าอาเซียน

วันที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 20:08 น.

Views

ประเทศไทยกำลังจะปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนาคนให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับอาเซียน เพื่อผลักดันแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศได้มากขึ้น

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กำลังเร่งทำประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นปรับปรุงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็น 8 ระดับ จากเดิม 7 ระดับ เพื่อออกประกาศรับรองคุณวุฒิแรงงานไทย ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน ซึ่งหลังจากผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้ว ก็จะประกาศกรอบคุณวุฒิวิชาชีพอ้างอิงอาเซียน 8 ระดับ ลงในราชกิจจานุเบกษาในต้นปีหน้า

สำหรับการปรับปรุงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเป็น 8 ระดับในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับแรงงานไทยในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศมากขึ้น เพราะแรงงานทุกคนที่ผ่านการอบรมตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จะได้ใบรับรองความสามารถของแรงงานแต่ละคน ตามมาตรฐานตลาดแรงงานทั่วโลก ซึ่งจะเป็นใบเบิกทางช่วยให้แรงงานไทยสามารถหางานได้ทั่วโลกง่ายขึ้น

ปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานอาชีพ พร้อมให้การรับรองคุณภาพแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ แล้ว 47 สาขาวิชาชีพ ครอบคลุมกว่า 500 อาชีพ และในต้นปีหน้าจะพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน, กลุ่มชีวภาพ, กลุ่มโลจิสติกส์ และการขนส่งให้มากขึ้น เพื่อต่อยอดการพัฒนาแรงงานและภาคอุตสาหกรรมไทยให้มากขึ้น

Tag : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย แรงงานไทย อาเซียน