สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2561

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 15:57 น.

Views

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ความว่า
สติมโต สทา ภทฺทํ. คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ขอท่านจงเป็นผู้มีสติ เพื่อบรรลุถึงความเจริญทุกเมื่อ เทอญ ขออำนวยพร
        
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Tag : สมเด็จพระสังฆราช พรปีใหม่ 2561