สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2561

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 20:07 น.

Views

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2561 ให้เป็นผู้มีสติ เพื่อบรรลุถึงความเจริญทุกเมื่อ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ 2561 ความว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 "ขอท่านจงเป็นผู้มีสติ เพื่อบรรลุถึงความเจริญทุกเมื่อ" อีกทั้งยังได้เชิญลายพระหัตถ์ เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม มีข้อความว่า สติมโต สทา ภทฺท "คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ"

Tag : สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ พรปีใหม่