คอลัมน์หมายเลข 7 : เตรียมส่งมอบสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ตอนที่ 1

วันที่ 8 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ข้อสังเกตของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.เมื่อครั้งลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ในเดือนพฤษภาคม จากนั้นมีการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สตง.อีกหลายครั้ง เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ หลังเลยกำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ปี 2558 ล่าสุดกรมทางหลวง แจ้งคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมสังเกตการณ์ เนื่องจากงานก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์ 100% แต่ทว่า สตง.ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วม 

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ หลัง สตง.ตรวจพบ ไม่มีสนามกีฬาใดตามข้อตกลงของกรมทางหลวง และการกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อสร้างเสร็จตามกำหนด จึงลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนครบทุกสนาม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาจากทุกฝ่าย

โครงการนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) เมื่อปี 2555 ให้กรมทางหลวง ก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด วงเงินงบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท ทั้งนี้ศูนย์สร้างทางลำปาง รับผิดชอบก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว และอีก 6 แห่ง  
ข้อสังเกตที่ สตง.ตรวจพบที่สนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ไม่เพียงงานก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ โดยเฉพาะบริเวณศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค วงเงินกว่า 30 ล้านบาท และอาคารสระว่ายน้ำ 50 เมตร พร้อมอัฒจันทร์ 1,500 ที่นั่ง วงเงิน 107 ล้านบาท ยังมีการนำหลักฐานการซื้อวัสดุก่อสร้างมาเบิกค่าจ้างมากกว่าปริมาณงานที่ทำ, ให้เอกชนรับช่วงทำงานแทน ขณะเดียวกันงานก่อสร้างสนามกีฬายังไม่แล้วเสร็จ ก็ไม่มีค่าปรับ เพราะไม่ได้จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ 
              
จากการลงพื้นที่ล่าสุด คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับข้อมูลว่าสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ไม่มีรายการจัดซื้อสกอร์บอร์ดทั้งที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 

น่าสังเกตว่าสระว่ายน้ำจังหวัดสระแก้ว ค่าจ้าง 107 ล้านบาท ใช้แบบของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. เช่นเดียวกับสระว่ายน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ค่าจ้าง 114 ล้านบาท หากจะก่อสร้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เหตุใดไม่มีการปรับลดในรายการที่ไม่ส่งผลต่อการแข่งขัน..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7