นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 9 ม.ค. 2561 เวลา 20:00 น.

Views

ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ไปร่วมประชุมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำป่าตึงงาม และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน รวมทั้งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร รวมถึงบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2552 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยโทก ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง และประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน โดยมีขนาดความจุ 391,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ ปัจจุบันส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านห้วยโทก และหมู่บ้านใกล้เคียงได้ ประมาณ 180 ครัวเรือน รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎรไว้บริโภค และเป็นอาชีพเสริมในการทำประมงเพิ่มเติม ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Tag : องคมนตรี โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำป่าตึงงาม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย