นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน พร้อมผ้าห่มกันหนาวไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 ม.ค. 2561 เวลา 19:49 น.

Views

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมผ้าห่มกันหนาวไปมอบแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 147 ถุง พร้อมติดตามการดำเนินโครงการฯ ที่สามารถหยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าบริเวณขุนห้วยยา พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำแจ่มตอนบน และมีลำห้วยสาขาที่สำคัญ 5 ห้วย โดยพื้นที่บริเวณขุนห้วยยา จำนวน 3,300 ไร่ ได้รับการฟื้นฟูให้มีสภาพสมบูรณ์ ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพ อาทิ การทอผ้า และการทำเครื่องเงิน โดยปี 2557 ราษฎรบ้านเสาแดง มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 163,370 บาทต่อปี

จากนั้น เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม เชิญถุงพระราชทานพร้อมผ้าห่มกันหนาวไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ จำนวน 76 ถุง พร้อมติดตามการดำเนินโครงการฯ ที่มีการสาธิตและทดลองปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอก และไม้ผลเมืองหนาว เพื่อเป็นแหล่งผลิตและสำรองอาหารคุณภาพดี ราษฎรมีแหล่งจ้างงาน และเรียนรู้การทำเกษตรที่ถูกต้อง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของผืนป่า ให้คนอาศัยอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ต้นน้ำ จัดระเบียบชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศและวัฒนธรรมต่อไป

Tag : องคมนตรี ถุงพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง เชียงใหม่