พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 10 ม.ค. 2561 เวลา 19:50 น.

Views

ที่อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ 20,625 ไร่ มีอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 5 แห่ง ราษฎรได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย การศึกษา และสุขภาพอนามัย นอกจากนี้ ชุมชนให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูอนุรักษ์และบริหารจัดการป่าไม้ จำนวน 4,030 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงาน

จากนั้น เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อฟังบรรยายสรุปโครงการฯ ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี 2552 เป็นเขื่อนดิน ความยาวสันเขื่อน 795 เมตร ความจุ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 7,500 ไร่ แก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในช่วงหน้าแล้ง และบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ตอนล่างของโครงการฯ ในช่วงฤดูฝน รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืด และเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชน

ต่อจากนั้น เดินทางไปยังเขื่อนแม่กลอง อำเภอท่าม่วง ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานฯ ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ ตัวเขื่อนยาว 117.50 เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สามารถทดน้ำและส่งน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานให้พื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี นอกจากนี้ ยังส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่โครงการกว่า 3 ล้านไร่ และพื้นที่ชลประทานกว่า 2.6 ล้านไร่ รวมทั้งยังหล่อเลี้ยงลำน้ำแม่กลอง เพื่อผลักดันน้ำเค็มไม่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาด้วย

Tag : องคมนตรี โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ กาญจนบุรี โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย เขื่อนแม่กลอง