ดอนเมืองแนะผู้โดยสาร เผื่อเวลาเดินทางในช่วงวันเด็ก

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 15:43 น.

Views

ด้วยกองทัพอากาศได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โดยจะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง ทั้งหมด 5 ช่วงเวลา ประกอบด้วย

(1) เวลา 08.15 – 09.05 น. ระยะเวลา 50 นาที (2) เวลา 10.00 – 10.20 น.ระยะเวลา 20 นาที (3) เวลา 11.20 – 11.50 น.ระยะเวลา 30 นาที (4) เวลา 12.40 – 13.30 น.ระยะเวลา 50 นาที และ (5) เวลา 14.30 – 14.50 น.ระยะเวลา 20 นาที

สำหรับการบรรเทาความคับคั่งภายในอาคารผู้โดยสาร ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่างๆ ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเวร สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ พร้อมทั้ง การเตรียมความพร้อมและเตรียมแผนรองรับเพื่อบรรเทาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับกองทัพอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สายการบิน และส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 3-4 ชั่วโมงในช่วงวันเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเวลาการบิน หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม.หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

Tag : ท่่าอากาศยานดอนเมือง วันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ