ก.สาธารณสุข เผยผลสำรวจสถานการณ์ไอคิวเด็กไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากล

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้สำรวจ สถานการณ์ระดับสติปัญญา หรือ ไอคิว และความฉลาดทางอารมณ์ หรือ อีคิว ของเด็กไทยในทุก ๆ 5 ปี ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดเมื่อปี 2559 พบว่า เด็กไทยอายุ 6 ถึง 15 ปี มีระดับไอคิวเท่ากับ 98.59 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางมาตรฐานสากลเท่ากับ 100 ขณะที่อีคิวของเด็กไทยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลแล้ว

ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุให้เด็กไทยมี ไอคิวต่ำกว่ามาตรฐานสากล โดยขับเคลื่อนให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี และควบคุมเชื้อไวรัสในเด็กให้ดีขึ้น รวมทั้งเสริมวิตามินโฟลิก เพิ่มธาตุไอโอดีนให้แก่เด็ก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งเสริมให้ครอบครัวมอบความรัก ความอบอุ่นให้กับเด็ก ซึ่งช่วยให้สถานการณ์ ไอคิวของเด็กไทยเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น และคาดว่าในการสำรวจ สถานการณ์ ไอคิวและอีคิวของเด็กในอีก 5 ปีข้างหน้า จะพบว่าเด็กไทยมีทั้ง ไอคิว และอีคิวได้ค่ามาตรฐานสากล

Tag : ไอคิวเด็กไทย