โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560 ตอน 1

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560 จัดโครงการบรรพชา อุปสมบท และปฏิบัติธรรมถวายพระกุศล ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 13 ถึง วันที่ 21 มกราคม 2561 วันนี้เสนอตอน ตามรอยบาทพระศาสดา เพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทย

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการบรรพชา อุปสมบท ปฏิบัติธรรมถวายพระกุศล ตามรอยบาทพระศาสดา เพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทย