สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด ตำบลห้วยกรด จังหวัดชัยนาท

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 19:59 น.

Views

เวลา 11.35 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจรในการอนุรักษ์ต้นตาลโตนด ตั้งแต่การเพาะปลูก การปีน การเคี่ยวตาลโตนด จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยกรด ปัจจุบันมีสมาชิก 21 คน

ในการนี้ ทอดพระเนตรการเคี่ยวตาลด้วยเตาแกลบ ซึ่งเป็นวิธีเคี่ยวตาลแบบโบราณที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ โดยตาลโตนดของตำบลห้วยกรด มีความพิเศษกว่าพื้นที่อื่น คือ มีความหอม และหวาน ซึ่งน้ำตาลโตนด 1 กระทะ เคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกได้ 3 กิโลกรัม นิยมนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารคาวหวานของท้องถิ่น เช่น ขนมตาล ขนมขุยหนู ยำหัวตาล และปลาร้าหัวตาล นอกจากนี้ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ยังส่งเสริมให้นักเรียนทำหุ่นกระบอกลูกตาลโตนด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุมฟู่เฟื่องวรรณกรรม เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากตาลโตนด โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเพาะตาลในวงบ่อซีเมนต์ ซึ่งใช้เวลาในการเพาะ 7 เดือน จึงจะนำไปปลูกได้ มีการใส่ปุ๋ยและให้สารอาหารที่เหมาะสมทำให้กล้าตาลเจริญเติบโตและมีอัตราการรอดสูง เติบโตและให้ผลผลิตได้เร็วกว่าการเพาะวิธีธรรมชาติ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระราชทานอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทน์ พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด อนุรักษ์ต้นตาลโตนด ต้นตาลโตนด ตาลโตนด