ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 20:00 น.

Views

เวลา 19.15 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งได้พัฒนากิจกรรมชมรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ เพื่อให้บริการตามแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว แก่สมาชิกและเครือข่ายฯ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ระยะแรกมีแกนนำ 25 คน หมุนเวียนให้บริการ โดยให้คำปรึกษาแก่เพื่อนสมาชิกที่มีปัญหา หากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนว ส่วนการพัฒนาอีคิว จัดสรรกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีทักษะการดำเนินชีวิต เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ กิจกรรมที่สมาชิกสนใจ คือ ร้องเพลง เล่นดนตรี และฝึกอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังมีการประกวด ดาว-เดือน ทูบี นัมเบอร์วัน และการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแกนนำ

จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ปัจจุบัน มีเยาวชนอายุ 10-24 ปีเป็นสมาชิกฯ ในสถานศึกษา ชุมชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคุมประพฤติ และเรือนจำ 54,067 คน ในจำนวนนี้ มีการพัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบของศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน 63 แห่ง

โอกาสนี้ พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ พร้อมผู้ปกครองเฝ้า เพื่อรับพระราชทานกำลังใจ และการปฏิบัติตนในการป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง พร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินกิจกรรมชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในปี 2560 ปัจจุบัน มีสมาชิก 1,633 คน จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ร่วมกับเครือข่าย ทูบี นัมเบอร์วัน อื่น ๆ โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ทูบี นัมเบอร์วัน ร่วมกับสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้