นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานพร้อมผ้าห่มกันหนาวไปมอบแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตามการดำเนินงานฯ

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

ที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทานพร้อมผ้าห่มกันหนาว ไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ตำบลเมืองแหง จำนวน 35 ถุง พร้อมติดตามการดำเนินโครงการฯ ซึ่งปัจจุบัน ราษฎรในพื้นที่ รวม 12 ครัวเรือน 50 คน มีรายได้จากการจ้างงาน และได้รับประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สภาพป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูและคงความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้พื้นที่ทำกินของราษฎรในโครงการฯ จำนวน 130 ไร่ และพื้นที่การเกษตรที่อยู่ปลายน้ำ มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

จากนั้น เดินทางไปยังโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแปกแซม เพื่อเชิญถุงพระราชทาน พร้อมผ้าห่มกันหนาว 168 ถุง ไปมอบให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ ปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบอาชีพที่สุจริต มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต มีความรักหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัย มีจิตสำนึกความเป็นไทย ตลอดจนรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าในท้องถิ่น จนเป็นผู้ชำนาญการด้านป่าไม้ สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารกลับคืนสู่ระบบนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

Tag : องคมนตรี องคมนตรี พลากร ถุงพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว