องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการวัดทิพย์สุคนธาราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการวัดทิพย์สุคนธาราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งเยี่ยมชมร้านค้าชุมชน และเยี่ยมราษฎรผู้รับประโยชน์จากโครงการฯ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนะสงคราม โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้กราบทูลถึงเรื่องความตั้งใจที่จะจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์รวมความเคารพสักการะบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ทรงรับโครงการฯ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปัจจุบัน พระพุทธรูป สร้างแล้วเสร็จมีนามว่า "พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางขอฝน หล่อด้วยโลหะสำริด ความสูง 32 เมตร

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบองค์พระ โดยขุดสร้างสระน้ำ 3 แห่ง เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมของวัด รวมทั้งปลูกต้นไม้โดยรอบเขาและทำแนวกันไฟ ในพื้นที่ 50 ไร่ ปัจจุบัน วัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดด้วย

Tag : องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข โครงการวัดทิพย์สุคนธาราม วัดทิพย์สุคนธาราม กาญจนบุรี