น่าชื่นชม!!! เด็ก ๆ พัฒนาหมู่บ้านในงานวันเด็ก

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 10:02 น.

Views

เด็กกลุ่มในหมู่บ้านใหม่คำชมภู ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ  ภายใต้ชื่อกลุ่มยุวชนรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง  15 ปี จำนวน 22 คน ได้ร่วมกับจิตอาสา  เจ้าหน้าที่ อสม. และทหาร  ทำความสะอาดเก็บเศษขยะในหมู่บ้าน  และพื้นที่สาธารณะ  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน  อีกทั้งรักษาความสะอาดให้บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดโรค  ปลอดขยะ

สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ  ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  จึงได้รวมพลัง "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ส่งเสริมให้ตระหนักถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  ซึ่งหลังจากร่วมกิจกรรมเก็บขยะเสร็จผู้ปกครองก็จะพาเด็ก ๆ  ทุกคนไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ทางอำเภอศรีวิไล จัดขึ้น

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้  เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดเก็บเศษขยะทุกชนิด บริเวณถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ซึ่งกำหนดไว้ทุกวันหยุดราชการ หรือวันสำคัญ ๆ  โดยสิ่งที่สามารถนำไปขายได้ก็จะนำไปขายให้กองทุนขยะในหมู่บ้านเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

Tag : เด็กร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ทำความดีในวันเด็ก จ.บึงกาฬ