สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ความว่า "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมาย ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป" โดยพระราชทานไว้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอพระราชทานเชิญไปลงตีพิมพ์ในหนังสือ "ฮีโร่ตัวจิ๋ว" จัดทำเป็นที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติปีนี้  ที่เน้นให้เด็กไทยเป็นฮีโร่ด้วยการทำความดี ปันน้ำใจให้สังคม รวมถึงเรื่องเล่าของพระราชา ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเขียนเป็นนิทาน 
              
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ประทานคติธรรม  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยทรงยกคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องอัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น ช่วยทำงานสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจ ส่งเสริมให้เพื่อนสมาชิกในสังคมประพฤติดีงามและมีสติปัญญา  ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ควรปลูกฝังในเด็ก
              
ขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เพื่อให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ ต้องตั้งใจศึกษา  หมั่นพัฒนาตน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งกตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้มีพระคุณ และมีจิตสาธารณะ

Tag : พระราโชวาท วันเด็กแห่งชาติ สนามข่าว 7 สี