ภาครัฐจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

ทำเนียบรัฐบาล จัดงานภายใต้แนวคิด เด็กไทย ก้าวไกล ด้วยเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับคำขวัญ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" โดยนำหุ่นยนต์มาเป็นผู้เชิญกรรไกรให้นายกรัฐมนตรี ตัดริบบิ้นเปิดงาน พร้อมเปิดตึกภักดีบดินทร์ให้เข้าชม  และจำลองห้องประชุมคณะรัฐมนตรี  จัดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้ทดลองนั่ง  พร้อมจัดกิจกรรมการแสดงให้เด็กร่วมสนุก เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และอุปกรณ์ทันสมัย พร้อมรับรางวัลอีกมากมาย
              
กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ "ศาสตร์แห่งองค์พระราชา" ผ่านนิทรรศการมีชีวิต  พร้อมแสดงยุทโธปกรณ์ที่ใช้ป้องกันสถาบันหลักของชาติจาก 3 เหล่าทัพ
              
กองทัพบก จัดกิจกรรมวันเด็กที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ภายใต้ชื่อ "กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมุ่งเน้นให้ได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสตร์พระราชา ความรักความสามัคคี  เสียสละ การมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ และจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์
              
กองทัพเรือเปิดพื้นที่โรงเรียนนายเรือเยี่ยมชมเรือหลวง การสาธิตการบิน  การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์  และในต่างจังหวัดได้เปิดฐานทัพเรือทุกแห่ง
              
กองทัพอากาศจะมีการแสดงการบินจากเครื่องบินขับไล่ F16 เครื่องบินโจมตี AU23 การบินค้นหาและช่วยชีวิต แฟนซีดริล ที่ฝูงบิน 601 ดอนเมือง พร้อมการแสดงอื่นๆ และจัดนิทรรศการเสริมความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

Tag : สนามข่าว 7 สี