ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 20:32 น.

Views

เวลา 18.30 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้ค้นพบตนเอง และนำสิ่งที่ถนัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น เนื่องจากปัจจุบันมีนักเรียน 2,798 คน อยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดี หรือทางที่ไม่ถูกต้องได้ โดยชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตั้งแต่ปี 2547 เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีกิจกรรมเด่น เช่น กิจกรรมพัฒนาสมาชิกฯ ให้แสดงความสามารถ เกิดความภูมิใจที่มีโอกาสเป็นทั้งผู้จัดและผู้ร่วมกิจกรรม  ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วันเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ มีอาสาสมัครประจำศูนย์หมุนเวียนให้บริการ ทั้งการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนสมาชิก, กิจกรรมพัฒนาอีคิว ให้เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสานความรักถักทอสายใย, กิจกรรมหุ่นยนต์กู้ภัย, การจัดสวนแก้ว, กิจกรรมเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และกิจกรรมสร้างสุขทั้งการร้องเพลง และเต้น

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัด ซึ่งน้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินงานตลอดระยะเวลา 15 ปี มีการขยายเครือข่ายที่เข้มแข็ง, จัดตั้งชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ครอบคลุม 15 อำเภอ ภายใต้จุดมุ่งหมาย คือ "คนน่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" และได้ประกาศนโยบายการดำเนินงานเป็นวาระจังหวัดน่านในปี 2555 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย "เด็กน่านเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด" ใช้กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต เครือข่ายการป้องกัน  รวมทั้งช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้มีปัญหายาเสพติด ในรูปแบบ "เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"ปัจจุบันมีเยาวชน เป็นสมาชิกกว่า 100,000 คน มีชมรมฯ 282 ชมรม และได้พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ 65 แห่ง และในปี 2561 จังหวัดน่านได้แสดงสื่อสัญลักษณ์โครงการด้วยการที่ข้าราชการ และประชาชนสวมเสื้อชมรมทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดน่าน ทุกวันพุธ

พร้อมกันนี้ สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ซึ่งมุ่งมั่นเลิกเสพ และยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมกับตัวแทนผู้ปกครอง และครอบครัว เฝ้า ขอพระราชทานคำแนะนำ เพื่อเป็นข้อคิด และแนวทางเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างถาวร ในการนี้ ได้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกจากโรงเรียนต่าง ๆ และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน