องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎร ที่ประสบภัยหนาว และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 20:34 น.

Views

ที่โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย และโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รวม 1,000 ชุด ในการนี้ องคมนตรี ได้กล่าวกับราษฎรว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น จึงได้พระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยหนาว พร้อมกับทรงให้กำลังใจข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชน และให้ประชาชนมีวินัย สมัครสมานสามัคคี มีจิตอาสา และมีความเสียสละซึ่งกันและกัน

จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ทางทิศตะวันตก เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานห้วยขาแข้ง คือ อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต เมื่อถึงฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งทางจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ภัยหนาวให้ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นทันที  โดยอำเภอบ้านไร่ มีพื้นที่เสี่ยงภัยหนาว 7 ตำบล 69 หมู่บ้าน 12,137 ครัวเรือน

ในการนี้ องคมนตรี ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการกองทุนการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ที่มีนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง 4 ราย ขอรับทุนการศึกษา ซึ่งทุกคนมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี เรียบร้อยชอบช่วยเหลือครู และเพื่อนนักเรียน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

Tag : องคมนตรี ผ้าห่มกันหนาว สิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎร ประสบภัยหนาว โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา