สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ประจำปี 2561

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 20:35 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต ซึ่งจัดขึ้นตามพระราโชบายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติ โดยพระราชทานพระราโชบายให้เป็นการจัดกิจกรรมแบบรวมการ มีบุตรหลานของข้าราชบริพารฯ ในทุกเขตพระราชฐานตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรม

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์จัดซื้อสลากออมสินพระราชทานเป็นของขวัญแก่บุตรข้าราชบริพารฯ ที่มีอายุระหว่าง 4-15 ปี พร้อมพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชบริพารฯ ที่มีผลการเรียนดี และพระราชทานของขวัญของเล่นเสริมทักษะ อาหารและเครื่องดื่มแก่เด็กและผู้ปกครอง โดยคณะกรรมการจัดงานได้ถวายของขวัญวันเด็กแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ด้วย

ภายในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 30 ซุ้ม อาทิ สอยดาว, นิทานในสวน เพ้นท์ผ้า เพนท์ขวดน้ำ, การเล่นเกม, การตรวจสายตาประกอบแว่น และตัดแว่นฟรีแก่เด็ก และกิจกรรมจำลองห้องอ่านข่าวในพระราชสำนัก มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ให้เด็กได้ใส่พระนามที่ถูกต้อง

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ยึดมั่นตามพรพระราชทานในวันปีใหม่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้เด็กและเยาวชน มีกำลังกายกำลังใจ ที่เข้มแข็งมีสติรู้เท่าทัน และได้เห็นความสำคัญของการมีจิตอาสา ในการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ยึดมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอดการดำรงตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์งานศิลปาชีพ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานพระราโชบายไว้

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานวันเด็กเขตพระราชฐาน พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข งานวันเด็กแห่งชาติ วันเด็ก