สำนักงานประกันสังคม สรุป 4 แนวทางปฏิรูปเงินบำนาญชราภาพ

วันที่ 14 ม.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

สำนักงานประกันสังคม สรุป 4 แนวทางปฏิรูประบบบำนาญชราภาพหลังพบว่า คนไทยมีสุขภาพดี ทำงานได้ยาวนานขึ้น

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ผลการประชาพิจารณ์ปฏิรูปบำนาญชราภาพ ทั้ง 12 ครั้ง ได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากลูกจ้าง นายจ้าง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่าง ๆ รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสังคม

มี 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรก คงอายุ 55 ปี ที่จะได้เงินบำนาญ หลังส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน ให้เงินบำนาญ ร้อยละ 20 ของเงินเดือน 5 ปีสุดท้าย พร้อมดอกเบี้ย

แนวทางที่ 2 ไปรับบำนาญชราภาพรายเดือนตอนอายุ 60 ปี แต่เงินเพิ่มขึ้น จากการขยายจำนวนปี ที่ส่งเงินสมทบ รวมถึงมีบำเหน็จชดเชย กรณีออกจากงานก่อนเกษียณ และพออายุถึงเกณฑ์ใหม่ จะได้บำนาญรายเดือนไปตลอดชีพ

แนวทางที่ 3 คือ การเลือกรับบำเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบำนาญ แต่ได้บำนาญลดลง กับแนวทางสุดท้าย ขยายอายุรับบำนาญจาก 55 เป็น 60 ปี เฉพาะผู้ประกันตนใหม่

สำหรับขั้นตอนจากนี้ จะวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียแต่ละแนวทาง จากนี้ใช้เวลาอีก 1 เดือน สรุปเสนอต่อ คณะกรรมการประกันสังคม เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่ดีที่สุด และเสนอแก้ไขกฎหมายต่อไป

Tag : สำนักงานประกันสังคม แนวทางปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ ระบบบำนาญชราภาพ คนไทยมีสุขภาพดี