ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เสนอปรับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ให้เข้ากับยุค 4.0

วันที่ 14 ม.ค. 2561 เวลา 20:10 น.

Views

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เสนอให้มหาวิทยาลัย ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์แนวใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0

นายวรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ ยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างแรง ให้ก้าวทันสถานการณ์การบริโภคข่าวสาร ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคนติดตามข่าวทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น กลยุทธ์ของวิชาชีพสื่อสารมวลชน ต้องเน้นช่องทางการสื่อสารแนวใหม่ และสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหา ที่เข้ากับวิถีชีวิต หรือ ไลฟ์สไตล์

ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ต้องมีจุดเน้นที่กลยุทธ์การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม 4.0 ผสานเทคโนโลยี และนำองค์ความรู้ ของคนในวิชาชีพมาปรับใช้ ตลอดจน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ผลิตรายการ และข่าว ให้เข้าใจง่าย และรวดเร็ว แต่ยังคงจุดแข็ง คือความถูกต้องเชื่อถือได้

ด้านนายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ดิจิทัล เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ไม่เฉพาะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน แต่ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต้องปรับตัวไปตามตลาดแรงงาน อีกทั้งการเรียนการสอน ต้องปรับรูปแบบใหม่ สอดแทรกดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้ล้าสมัย และบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้ รวมหลาย ๆ ศาสตร์ประกอบกันเพื่อผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

Tag : ปรับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ยุค 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา