สนช. เห็นชอบ ประจักษ์ นั่งผู้ว่าฯ สตง. คนใหม่

วันที่ 18 ม.ค. 2561 เวลา 14:01 น.

Views

พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า ได้ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและจริยธรรมของ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานเพื่อให้สมาชิก สนช.ได้พิจารณาเป็นล่วงหน้าแล้ว พร้อมขอให้มีการประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานลับของ กมธ.ที่เสนอต่อที่ประชุม ภายหลังการประชุมลับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายประจักษ์ บุญยัง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 178 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง โดย

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ 125 เสียงขึ้นไป (สมาชิกฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 248 คนในปัจจุบัน)

Tag : ผู้ว่าฯ สตง. ประจักษ์ บุญยัง สนช.