องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 18 ม.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับมหาอุปราชา เป็นการต่อสู้กันด้วยอาวุธบนหลังช้าง ซึ่งเป็นวิธีการรบอย่างกษัตริย์ในสมัยโบราณ กระทั่งมีชัยชนะ ทรงกอบกู้เอกราชให้กับชาติบ้านเมือง เดิมถือว่าในวันที่ 25 มกราคมเป็นวันกองทัพไทย หรือ วันยุทธหัตถี หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อมามีการคำนวณวันใหม่ จนในวันที่ 22 สิงหาคม 2549 คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนจากวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคม โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Tag : องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ วางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สุพรรณบุรี วันกองทัพไทย