คอลัมน์หมายเลข 7 : ผู้ว่า กกท.เผยขั้นตอนตรวจรับสนามกีฬา

วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 11:30 น.

Views

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้ริเริ่มโครงการนี้ เปิดใจกับคอลัมน์หมายเลข 7 ถึงปัญหางานก่อสร้างสนามกีฬาตามข้อตกลงของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. กับกรมทางหลวง ที่ทำ MOU ร่วมกันตั้งแต่ปี 2555-2557รวม 3 ฉบับ ให้กรมทางหลวงก่อสร้างสนามกีฬา  9 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด วงเงินกว่า 1,400 ล้านบาท ท้ายที่สุดก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนดเกือบทุกสนาม

คอลัมน์หมายเลข7 ร่วมขยายผลเรื่องนี้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยสตง.ตรวจพบ มีการทำหลักฐานเท็จ เบิกค่าจ้างมากกว่างานที่ทำและใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด ผู้บริหารในยุคปัจจุบันของทั้ง 2 หน่วยงานจึงร่วมกันแก้ไขปัญหา

ล่าสุด มีสนามกีฬาตามข้อตกลงนี้ที่ผู้บริหารกรมทางหลวง ระบุว่า ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  100% พร้อมส่งมอบ ได้แก่ สนามกีฬาจังหวัดสระแก้วและสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่า กกท. ระบุว่า จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างว่าได้มาตรฐานตรงตามแบบหรือไม่ น่าสังเกตว่า ต้องเป็นการส่งมอบทั้งสนาม

ทั้งนี้อดีตผู้ว่า  สตง. ฝากข้อคิดเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายสำหรับสนามกีฬาอีก 6 แห่ง ที่งานก่อสร้างยังไม่เสร็จทั้งโครงการ หากแยกส่งบางรายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ไปพลางก่อน
แสนฤทธิ์ ชุ้นกตัญญู ถ่ายภาพ/ อุทุมพร สุขวงกฏ รายงาน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7