คอลัมน์หมายเลข 7 : กกท.หาผู้รับผิดชอบโครงการสนามกีฬา

วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

โครงการนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU (Memorandum of Understanding) เมื่อปี 2555 ให้กรมทางหลวง ก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด งบประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2553 อนุมัติในหลักการให้ก่อสร้างสนามกีฬา แต่การกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่ประกวดราคาว่าจ้างเอกชน ไปทำ MOU ให้กรมทางหลวง ก่อสร้างและไม่เสนอให้ ครม.รับทราบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจพบว่าการทำ MOU นี้เองที่เกิดช่องให้มีการเบิกจ่ายเงินไปมากกว่าปริมาณงานที่ทำ อีกทั้งงานก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนดก็ไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่ได้จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คนใหม่ ระบุไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อให้ประชานชนได้มีสนามกีฬาใช้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องมีผู้รับผิดทั้งทางวินัย อาญาและทางละเมิด

สนามกีฬาที่ผู้บริหารจากกรมทางหลวง ระบุว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์เกือบ 100% พร้อมส่งมอบ ได้แก่ สนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ และสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ขณะที่อีก 6 สนาม ก่อสร้างเสร็จเป็นบางรายการ กรมทางหลวง จะหาทางออกอย่างไร หากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.ไม่ตรวจรับแบบแยกส่วน

คอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์ทั้ง 2 สนาม ยกเว้นสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร เบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขตามข้อสังเกตของ สตง. ส่วนจะได้มาตรฐานตรงตามแบบหรือไม่นั้น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบต่อไป..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7