องคมนตรีเป็นประธานมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมในโครงการพระดาบสสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31 มี.ค. 2013 เวลา 19:51 น.

Loading...

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมแก่เกษตรกรในหลักสูตรการบำรุงการรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร และหลักสูตรปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งมูลนิธิฯ จัดขึ้น ตามโครงการพระดาบสสัญจร เพื่อให้ความรู้ และบริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ทำการเกษตร ทั้งยังช่วยเสริมทักษะแก่ศิษย์พระดาบส เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ร่วมกันมอบสิ่งของ และสาธิตด้านการเกษตร


Tag: โครงการพระดาบสสัญจร องคมนตรี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ มูลนิธิพระดาบส ศิษย์พระดาบส พระราชดำริ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระเกตุพระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 15.12 น.วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังบริเวณเนินเขาด้านข้างที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระเกตุพระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถ ซึ่งอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมพระเครื่องและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จัดสร้างพระพุทธรูปปูนปั้นปางประทานพร หน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 12 เมตร เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่อำเภอเดิมบางนางบวชยกฐานะเป็นอำเภอครบ 100 ปีในปีนี้ และเป็นพุทธสถานจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น และการประกอบพิธีในวันสำคัญ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่อว่า "พระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถ" และพระบรมสารีริกธาตุ อำเภอเดิมบางนางบวช ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย, เจ้าพระยาชัยชนินทร์ สมุหเทศาภิบาล,และพระยานครพระราม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความสำคัญ จำเป็นต้องมีสถานที่ราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและรักษาผลประโยชน์ของรัฐจึงเสนอจัดตั้งอำเภอชื่อว่า "อำเภอเดิมบาง" ต่อมาทางราชการเปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอเดิมบางนางบวช" ตั้งแต่ปี 2457 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนมีอาชีพหลักทำนา ทำไร่ และอาชีพเสริมรับจ้าง โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้า รับเสด็จด้วย