“หมอแสง” ได้ใบรับรองเป็นหมอพื้นบ้านแล้ว

วันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 15:59 น.

Views

จากกรณีที่กรมการแพทย์แผนไทย ออกมาแถลงข่าวว่า  ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตให้นายแสงชัย   หรือหมอแสง แหเลิศตระกูล เป็นหมอพื้นบ้าน  เนื่องจากยังขาดเอกสารจำนวน  2  รายการ  จนทำให้หมอแสง  ประกาศเลิกผลิตยาแจกผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างเด็ดขาด  เนื่องจากน้อยใจ ล่าสุดหมอแสง  ได้รับใบอนุญาตให้เป็นหมอพื้นบ้านแล้ว  แต่หมอแสง บอกว่า  รู้สึกเฉย ๆ   แต่ที่มีความความสุขคือคนกินยาแล้วสบายใจ  และยาตนไม่ใช่ยาเถื่อน หากผู้ป่วยอยากจะกินยาจริง ๆ คิดว่ายาช่วยได้ก็มารับยาได้  แต่หากคิดว่ากินแล้วกลัวก็ไม่ต้องมา  ซึ่งตนแจกมา  12  ปีแล้วก็จะเดินหน้าแจกให้ชาวบ้านต่อไป จะไม่หยุดแจก เพราะสงสารชาวบ้าน    

สำหรับหนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามโดยนายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย  และการแพทย์ทางเลือก   โดยระบุว่าหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า  นายแสงชัย  แหเลิศตระกูล  เป็นหมอพื้นบ้าน  ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน โดยผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับนี้สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อนี้  1 การประกอบโรคศิลปะที่กระทำต่อตนเอง  2  การช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่  ตามกฎหมาย  หรือตามธรรมจรรยา โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

ข้อ 3 กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  อบจ.  เทศบาล  สุขาภิบาล  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด  4 ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  กระทำการประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะตามที่รัฐมนตรีกำหนด  ซึ่งหากดำเนินการนอกเหนือจากเงื่อนไขทั้ง  4  จะเป็นการกระทำความผิด

Tag : หมอแสงได้ใบรับรองหมอพื้นบ้าน ยืนยันจะผลิตยาโรคมะเร็งแจกต่อไป จ.ปราจีนบุรี