เปิดงาน "ท่องเที่ยววิถีไทยฯ" จ.สงขลา

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 01:10 น.

Views

เริ่มแล้วงาน "ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" ที่จัดขึ้นบริเวณสนามกีฬากลางเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พิธีเปิดได้อัญเชิญป้ายสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ไปวางไว้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมภายในงาน เน้นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเมืองชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อพัฒนาต่อยอดรายได้ในท้องถิ่น ที่แต่ละปีมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท