รัฐบาลผุดมาตรการช่วยผู้ประกอบการเพิ่ม

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 15:59 น.

Views

เป็นมาตรการจากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ด BOI (Board of Investment) ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น

โดยจะสนับสนุนผู้ประกอบการที่ยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ปรับปรุงกิจการเพื่อความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ได้รับการยกเว้นภาษีของมูลค่าเงินลงทุน หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 

พร้อมเห็นชอบส่งเสริมการลงทุนในกิจการด้านการเกษตรเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการผ่อนปรนเงื่อนไขด้านการผลิตและปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ โดยผู้ประกอบการขนาดย่อม จะได้รับการผ่อนปรนเงินลงทุนขั้นต่ำจาก 1,000,000 บาท เหลือ 500,000 บาท และผ่อนปรนให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้บางส่วน พร้อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5-8 ปี ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 200 ของเงินลงทุน

ส่วนผู้ประกอบการที่สนับสนุน หรือร่วมดำเนินการกับท้องถิ่นลงทุน ที่มีเงินลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี จากรายได้ของกิจการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน

นอกจากนี้ บอร์ด BOI ยังอนุมัติกำหนดกลุ่มประเภทกิจการเป้าหมาย เพื่อรองรับการประกาศ "เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย" ของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor – ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก) ด้วย