สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.คืนสิทธิ์ผู้ประกันตนที่ขาดส่งเงินสมทบ

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 15:59 น.

Views

โดยที่ประชุม สนช.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระ 2 และ 3 เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีผลให้กลุ่มแรงงานกว่า 1 ล้านคนที่หลุดสิทธิ์มาแล้ว กลับเข้ามาสู่ระบบการประกันตนอีกครั้ง และไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง

ทั้งนี้หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ จะแจ้งให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ได้รับทราบทั่วกัน พร้อมส่งหนังสือแจ้งเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ที่เคยแจ้งไว้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบยื่นจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม และยื่นต่อสำนักงานภายในหนึ่งปีหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ จากนั้นจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ตามเดิมตั้งแต่เดือนแรกที่มีการยื่นขอ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองเช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ

Tag : ผู้ประกันตน พ.ร.บ.