ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดบึงกาฬ กับทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนบึงกาฬ

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 19:49 น.

Views

เวลา 17.50 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งจัดตั้งและดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันมีสมาชิก 2,750 คน มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มสมาชิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพัฒนาให้เกิดทักษะการคิดเป็น การทำงานเป็นทีม มีความภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยเหลือเพื่อนและทำประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ โดยดำเนินการผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ เน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิก ได้แก่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด การประกวดชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน, ทูบี นัมเบอร์วัน แดนซ์เซอร์ไซส์, ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สำหรับศูนย์เพื่อนใจฯ มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 40 คน มีสมาชิกใช้บริการวันละ 30 คน มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน โดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ คือ กระเป๋าจากเศษผ้า สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ ดอกไม้จากเกล็ดปลา มะเขือเทศอบแห้ง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากมะเฟือง และสบู่ฟักข้าว

จากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน กว่า 103,000 คน มีชมรม 617 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจ 255 แห่ง ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ และเรือนจำ มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2561 จังหวัดบึงกาฬ ได้สนับสนุนทีม NAGAS เข้าร่วมแข่งขันทูบี นัมเบอร์วัน แดนซ์เซอร์ไซส์ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 2018 และได้รับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับประเทศ

ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนการดำเนินโครงการฯ และพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้เลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกฯ จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน ร่วมกับทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทูบี นัมเบอร์วัน บึงกาฬ ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนบึงกาฬ