พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 19:49 น.

Views

เวลา 16.30 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุมประภากร คอนเวนชันฮอลล์ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 638 คน

โอกาสนี้ ประทานพระโอวาทความว่า "ท่านทั้งหลายที่จบการศึกษาในวันนี้ ขอให้มีการตั้งเป้าหมายและนำหลักวิชาการที่ได้เรียนมา ไปพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง สังคม จากที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณี จนมีผลงานดีเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์ รวมถึงงานบริการสังคมและจิตอาสา สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมได้มาก การมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ในการทำงานดั่งที่ได้รับการอบรมมา มีความสอดคล้องกับงานนิพนธ์หนังสือของทางมหาวิทยาลัยในหัวข้อ ธรรมะของพระพุทธองค์ จึงเห็นสมควรให้นักศึกษานำความรู้ ความสามารถ และความชำนาญการทางวิชาการ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทำงานโดยเต็มกำลังสติปัญญาด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง"

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ