องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 19:49 น.

Views

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบอน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายบุญเหลือ จันทรภักดี อดีตผู้ใหญ่บ้านวารีอุดม ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน ขอพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความแห้งแล้ง ซึ่งจะก่อสร้างในลักษณะของโครงการชลประทานขนาดกลาง ความจุ 6,440,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 5,500 ไร่ ฤดูแล้ง 700 ไร่ แต่เนื่องจากพื้นที่บ้านน้ำยืนยังติดปัญหาพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่, พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่างฯ ตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเห็นประโยชน์จากพื้นที่ เนื่องจากห้วยพลาญเสือเป็นลำห้วยในลุ่มน้ำโดมใหญ่ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสูงบริเวณชายแดนรอยต่อ 3 ประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 33.50 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,850 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 6,423 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ในอำเภอน้ำยืน และอำเภอนาจะหลวย ทำให้ราษฎรมีน้ำสำหรับเพาะปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง มีน้ำอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำประมงได้ตลอดทั้งปี ทั้งยังจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ในปี 2559 ได้ปรับปรุงการเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 41 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้พื้นที่ทั้งหมดของโครงการฯ ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ทั้งยังส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งได้ 1,000 ไร่ และยังเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อการผลิตน้ำประปา ในพื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน ด้วย

Tag : องคมนตรี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อุบลราชธานี อ่างเก็บน้ำห้วยบอน อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง