กระทรวงเกษตรฯ ทุ่มงบหมื่นล้านบาท แก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 16 ก.พ. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมาตรการรับมือและแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ รวม 4 มาตรการ ผ่าน 18 โครงการ ภายใต้งบประมาณกว่า 11,730 ล้านบาท โดยมาตรการแรก ให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำ, ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืช, ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งตามช่วงเวลา และแจ้งข่าวสารพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งผ่านทางเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน ให้สาธารณชนรับทราบ มาตรการที่ 2 คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ด้วยการปลูกพืชหลากหลาย มาตรการที่ 3 คือ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ, แก้มลิง, ระบบกระจายน้ำ และมาตรการที่ 4 คือ การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และการสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
              
นอกจากนี้ได้กำหนดมาตรการเชิงรุก ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยแล้งอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดการณ์เบื้องต้นว่ามีประมาณ 47 จังหวัด รวมพื้นที่ 3,820,000 ไร่ โดยจะเร่งพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น และจัดหาแหล่งน้ำใกล้เคียงมาช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณฝนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ล่าสุดยังอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากปริมาณน้ำมีมากกว่าปี 2559 และในปัจจุบันยังไม่มีรายงานพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ