สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 19:39 น.

Views

เวลา 09.03 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ราชสกุลมหิดล" ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท ออสไทย มารีน จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเรือใบไม้สัก และเรือใบไม้อัด เพื่อพระราชทานแก่นักกีฬาใช้ในการแข่งขันเรือใบสำหรับผู้พิการ และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเรือใบดังกล่าวด้วย

- นางสลีพรรณ ธรรมสโรช และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ "พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร" ประจำปี 2561 ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ และนางภัทรา วนิชวัฒนะ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายนิวัต มหาบุณย์ ประธานกลุ่มศิลปาศรี นำคณะกรรมการจัดนิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายงานจิตรกรรม และประติมากรรมของศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียง รวมทั้งเงินที่มีผู้สนับสนุนการจัดงานดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน นำคณะผู้จัดงานประกวดโครงการ Thailand Go Green ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการประกวดโครงการดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ประจำปี 2558 และปี 2559 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสนี้ นักเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษาจากวิทยาลัยเชียงราย ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย

นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด นำคณะกรรมการมูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน" เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรเยาวชนที่ชนะการประกวดร้องเพลงในโครงการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2559 ร้องเพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน" ด้วย

นางวินา นิติตะวัน ประธานโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 พร้อมด้วยเยาวชนคนเก่งที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย โอกาสนี้ ผู้แทนเยาวชนคนเก่งฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก

จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำนางสาวมัลลิกา สุกิจปาณีนิจ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2560 ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Civil Engineering and Environment, Imperial College London, United Kingdom เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา

เวลา 12.57 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ นำนิสิต นักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ณ สถาบันเซิร์น สมาพันธรัฐสวิส สถาบันเดซี และสถาบันจีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา

จากนั้น เสด็จลง ณ ห้องประชุม อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานปี 2560 และแผนการดำเนินงานปี 2561 โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ เช่น โครงการคืนความสุขในการบดเคี้ยวให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ระยะที่ 2, โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, ผลการดำเนินงานปี 2560 และแผนการดำเนินงานปี 2561 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ เช่น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโครงการทุนเพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการจัดทำบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนมัธยม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระราชกรณียกิจ