สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 25 ก.พ. 2561 เวลา 19:38 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อทรงหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สำนักงานองค์การอนามัยโลก ประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลก องค์การอนามัยโลก