พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 25 ก.พ. 2561 เวลา 19:39 น.

Views

เวลา 17.49 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โอกาสนี้ ประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ จำนวน 2 คน และประทานรางวัลเชิดชูเกียรติมะหาดเพชรให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม จำนวน 1 คน จากนั้น ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 716 คน

โอกาสนี้ ประทานพระโอวาทความว่า "การที่ทางมหาวิทยาลัยได้วางรากฐานให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น เป็นการวางหลัการในการบริหารการศึกษาได้เป็นอย่างดี สร้างความสำเร็จให้แก่ชีวิตตนเองบัดนี้ ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบัณฑิตแล้วของมหาวิทยาลัยนี้ ไม่ว่าจะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงานใด ๆ ขอให้พยายามดำรงตนตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่า รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ สร้างสรรค์สิ่งดีงาม นำคุณธรรมความดีมาประพฤติปฏิบัติ ตลอดจน รู้จักนำวิชาความรู้มาสร้างตน สร้างฐานะ ให้สำเร็จก้าวหน้าในแต่ละคนจะสามารถนำพาชีวิต กิจการงานทั้งปวงให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ"

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่