องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมชมงานไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561

วันที่ 25 ก.พ. 2561 เวลา 19:40 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 เพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนความผูกพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน เช่น นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดแสดงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ที่ทรงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
              
ส่วนที่บริเวณสนามเสือป่า ยังมีการออกร้านอาหารไทย และซุ้มสาธิตการทำอาหารโบราณ ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย" รวมทั้ง ร้านจิตอาสา 904 ที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ลงบนผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าจิตอาสา บัตรอวยพร และสมุดบันทึกแห่งความสุข นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ อาทิ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ และร้านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โอกาสนี้ องคมนตรีได้เยี่ยมชมการจำหน่ายบัตรกัลปพฤกษ์ สอยต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ในราคาใบละ 25 บาท และสลากการกุศลอุ่นไอรักในราคา 129 บาท ซึ่งประชาชนที่สนใจ สามารถเดินทางเข้าชมงานได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนคอยอำนวยความสะดวกและมีบริการรถเฉพาะกิจ และรถ Shuttle Bus รับ-ส่งตามเส้นทางต่าง ๆ เพื่อรองรับประชาชน
              
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม "จิตอาสาพาทัวร์" พาเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ พร้อมผู้ดูแลจำนวน 61 คน ไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์จะจัดขึ้นทุกวันไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกัน อันเป็นการร่วมกันสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไป

Tag : พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ตรวจเยี่ยมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว