สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการพระราชทานปริญญาบัตร ราชภัฏนครปฐม หมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 10 มี.ค. 2561 เวลา 20:14 น.

Views

เวลา 17.58 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2558-2559 โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 3 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาตรี ปริญาโท และปริญญาเอก รวม 4,555 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนฐานองค์ความรู้ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับโลกยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ตระหนักในหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุข

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนสร้างงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้กับภูมิภาคตะวันตก บริการสังคมและพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดงานวิ่งมาราธอนอย่างต่อเนื่องมา 33 ปี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการวิ่งมาราธอน อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยการเปิดสอนหลักสูตรมวยไทยศึกษาและพลศึกษา

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง